(+84) 2822 538 200 support@propellerlogistics.com

Dịch vụ khai Hải quan

In-transit to CAMBODIA

Free Tax Zone

Free Trade ZONE

Dịch vụ hải quan chuyên nghiệp

Danh mục Dịch vụ môi giới hải quan

 

 • Nộp tờ khai xuất nhập khẩu: Khai báo Hải quan để xử lý nhập khẩu/xuất khẩu hàng hoá.
 • Hồ sơ bảo mật: Thông báo trước cho các cơ quan tại các nước nhập khẩu bao gồm các thông tin phê bình để kiểm tra an ninh.
 • Tạm ứng thanh toán thuế xuất nhập khẩu: Tạo thuận lợi cho việc thanh toán thuế hải quan và các loại thuế thay mặt cho khách hàng.
 • Cácdịch vụ xin cấp chứng nhận chứng chỉ từ các cơ quan chính phủ khác: Dịch vụ để đảm bảo việc giải phóng hàng hóa thông qua các cơ quan chính phủ khác, ví dụ như bộ y tế, sở nông nghiệp.
 • Vận chuyển quá cảnh: Quản lý và cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
 • Giấy phép và cấp phép ứng dụng dịch vụ: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin các loại giấy phép đặc biệt.
 • Các dịch vụ bổ sung:khu vực ngoại thương (FTZ), kho ngoại quan, xử lý hạn chế thuế, đại diện tài chính, xử lý thuế và nhiều dịch vụ khác.

Dịch vụ tư vấn dịch vụ hải quan và thương mại

 

 • Quản lý hải quan: chương trình quản lý hải quan toàn cầu phối hợp các hoạt động hải quan tại các quốc gia khác nhau hoặc hỗ trợ các dịch vụ chuyên ngành.
 • Giải thích quy định & tư vấn :giải thích và tư vấn ví dụ như dịch vụ phân loại thuế quan; Kỹ thuật thuế quan và tối ưu hóa nhiệm vụ, ràng buộc nguyên tắc; Tiết lộ trước và tránh hình phạt; Hỗ trợ và đại diện kháng cáo hành chính; Kháng cáo, kiến nghị & cuộc biểu tình; Giấy phép xuất nhập khẩu và hạn ngạch.
 • Đánh giá mức độ tuân thủ và kiểm toán: Thẩm định và kiểm toán tuân thủ hải quan; Phát triển hướng dẫn tuân thủ nội bộ; Yêu cầu bảo toàn tài liệu sổ sách
 • Đào tạo huấn luyện hải quan: Hỗ trợ phát triển cơ sở kiến thức của nhiều chương trình đào tạo và dịch vụ thông tin như đào tạo trên trang web
 • Chương trình thuế quan: Quản lý các chương trình nhiệm vụ và thuế, ví dụ: nhược điểm nhiệm vụ; Thỏa thuận thương mại và bằng cấp điều trị ưu đãi; Lập kế hoạch tối ưu hóa nhiệm vụ, kiểm toán và hoàn tiền; Giảm thuế đơn đặt hàng ứng dụng và đại diện; Tư vấn và hỗ trợ các hoạt động ngoại thương.
 • Tài nguyên trên trang web: Chúng tôi cung cấp nhân viên có kinh nghiệm cao để hỗ trợ trong các lĩnh vực khác nhau của quá trình thủ tục hải quan, ví dụ như nộp tờ khai Hải quan, phân loại hàng hóa, và các hoạt động hải quan khác.

Yêu cầu báo giá

 

(+84) 2822 538 200